Publications

Wei R, Xu L, Zhang N, Zhu K, Yang J, Yang C, Deng C, Zhu Z, De Groot AS, Altmeyer R, Zeng M, Leng Q.

Virus Res. 2013 Oct;177(1):62-5. doi: 10.1016/j.virusres.2013.07.009. Epub 2013 Jul 22.